A FEJVADÁSZ.RO SZABÁLYZATA

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük a MÉDIA INDEX EGYESÜLET által üzemeltetett Fejvadász.ro weboldalon.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fejvadasz.ro weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető álláshirdető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Álláskínáló) általi használatának feltételeit, kivéve, amennyiben a MÉDIA INDEX EGYESÜLET illetve az Álláskínáló az általuk kötött egyedi szerződésben (a továbbiakban „Szerződés”) jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában az Álláskínálók a megrendelésükkel az ÁSZF rendelkezéseit, elfogadják és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A szerződés nyelve magyar. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül.

Álláskínáló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A Szolgáltató adatai

Megnevezés: MÉDIA INDEX EGYESÜLET

Székhely: Sólyom utca 24/A sz., Kolozsvár

Képviselő neve: Gyöngyi Annamária, elnök

Adószám: 13901689

A megrendelőknek, regisztrált álláskínálóknak (továbbiakban: megrendelő, vagy Regisztrált Álláskínáló) a MÉDIA INDEX EGYESÜLET-tel, mint szolgáltatóval kapcsolatos jogviszonyaiban az alábbi általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.

2. Felhasználási feltételek

2.1. Felelősség

Álláskínáló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a MÉDIA INDEX EGYESÜLET nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A MÉDIA INDEX EGYESÜLET kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért.

Álláskínáló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Álláskínáló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a MÉDIA INDEX EGYESÜLET ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Az Álláskínálók által a Honlap használata során elérhetővé tett tartalmat a MÉDIA INDEX EGYESÜLET jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a MÉDIA INDEX EGYESÜLET jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért MÉDIA INDEX EGYESÜLET nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Álláskínáló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Álláskínáló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Álláskínálót terheli a felelősség.

Amennyiben a Álláskínáló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a MÉDIA INDEX EGYESÜLET-nek. Ha a MÉDIA INDEX EGYESÜLET jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2.2 Szerzői Jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A MÉDIA INDEX EGYESÜLET a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a MÉDIA INDEX EGYESÜLET előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a MÉDIA INDEX EGYESÜLET előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A MÉDIA INDEX EGYESÜLET fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.fejvadasz.ro domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a MÉDIA INDEX EGYESÜLET által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a MÉDIA INDEX EGYESÜLET adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a MÉDIA INDEX EGYESÜLET külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a MÉDIA INDEX EGYESÜLET által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a MÉDIA INDEX EGYESÜLET adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Szolgáltatás igénybevételével Álláskínáló elfogadja, hogy a MÉDIA INDEX EGYESÜLET a Szolgáltatás igénybevétele során a Álláskínáló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon nyújtott szolgáltatás

3.1. Regisztráció a Honlapon

A Honlap tartalmának bizonyos része – így a Honlapon meghirdetett álláshirdetések (a továbbiakban: „Álláshirdetés”) közötti böngészés – elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül. Jelen ÁSZF 3.2. pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevételéhez azonban, az Álláskínálónak érvényes regisztrációval kell rendelkeznie a Honlapon. Az Álláskínáló regisztrálni, a Honlap jobb felső sarkában található „HIRDESS ITT!” feliratra kattintva tud.

A Honlapon történő regisztrációt követően a MÉDIA INDEX EGYESÜLET munkatársai (operátorai) hagyják jóvá létre az Álláskínálói profilt, azt követően, hogy az Álláskínáló maradéktalanul kitölti regisztrációs űrlapot. Az űrlapon az Álláskínáló köteles valós adatokat megadni és az azonosítás érdekében egy hivatalos, a cég/szervezet bejegyzését igazoló dokumentum feltöltése is kötelező. Az Álláskínálók a regisztrációt követően elérhető saját álláshirdetői oldalukra léphetnek be.

3.2. Honlapon elérhető szolgáltatások

A Fejvadász.ro három típusú hirdetési szolgáltatással rendelkezik. Mindhárom típusú hirdetés esetén az Álláskínáló hirdetése a Honlapon kerül közvetlenül közzétételre. A különböző hirdetéstípusok a következők: hagyományos hirdetés, kiemelt hirdetés, személyreszabott csomag.

3.3. Hirdetés megrendelése

Az Álláskínálónak az álláshirdetés közzétételére irányuló megrendelést a Honlap rendszerén keresztül van lehetősége eljuttatni a MÉDIA INDEX EGYESÜLET-hez. Az Álláskínáló a megrendelést a Honlapon található „HIRDESS ITT!” feliratra kattintást és a bejelentkezést követően megjelenő felület értelemszerű kitöltésével tudja elhelyezni. A megrendelés során az Álláskínálónak a következő adatokat szükséges megadnia a MÉDIA INDEX EGYESÜLET számára: pozíció megnevezése, választott csomag típusa, település, iparág, foglalkoztatás jellege, pozíciószint, jogviszony, feladatok (a pozíció leírása), a jelentkezés módja és a jelentkezési határidő. A munkaidő leírása, elvárások, és amit a munkaadó kínál mezők kitöltése opcionális.

A hirdetés elküldését követően az Álláskínálónak nincs lehetősége a hirdetés szövegének módosítására, amíg azt a MÉDIA INDEX EGYESÜLET munkatársa le nem ellenőrizte. A munkatárs a szerkesztési folyamat során:

Visszautasított hirdetés esetében az Álláskínáló e-mail-t kap a visszautasítás okáról és lehetősége lesz módosítani a hirdetést, hogy az megfeleljen az ÁSZF-ben foglaltaknak.

Az Álláskínálónak lehetősége van, a hirdetés megrendelését és a szolgáltatásokkal kapcsolatos levelezést az office@transindex.ro e-mail címre elküldeni.

Az Álláskínáló az aktív hirdetés módosítását kizárólag elírás, illetve egyéb olyan releváns információ pontosítása esetén kezdeményezheti, amelynek kijavítása nem érinti, és nem befolyásolja a hirdetés kategória besorolását. A módosítási igényt a MÉDIA INDEX EGYESÜLET ügyfélszolgálatán keresztül lehet bejelenteni a +40- 364 101 965 telefonszámra. Egy hirdetés esetén egyetlen alkalommal lehetőség van a Hirdetés szerkesztésére az Álláskínáló felhasználói felületéről is. Ebben az esetben a hirdetés inaktívvá válik addig, amíg a MÉDIA INDEX EGYESÜLET egy munkatársa jóvá nem hagyta a módosított hirdetést.

Az Álláskínáló az álláshirdetését a rendszer adatbázisában az online megrendelő nyomtatvány elküldésével, az általa megjelölt időtartamra rögzítheti.

Az Álláskínáló állásajánlatonként csak egy munkakört (pozíciót) hirdethet meg.

Az Álláskínáló a megrendelésével – külön nyilatkozat nélkül - visszavonhatatlanul átvállalja a MÉDIA INDEX EGYESÜLET-től, illetőleg a MÉDIA INDEX EGYESÜLET munkatársaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a reklámozóval és a reklámszolgáltatóval fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvény megrendelő általi megszegése következtében az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a MÉDIA INDEX EGYESÜLET-vel, illetőleg munkatársaival szemben érvényesítenek.

3.4. Adatbeviteli hibák javítása

Álláskínáló az adatbeviteli hibák javítását, a Fejvadász.ro kapcsolattartójánál tudja kezdeményezni, írásban, a fent megadott elérhetőségeken keresztül. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott elérhetőség, képesítés. Az oldalon üzemeltetője ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy javítsa az esetleges helyesírási hibákat illetve elírásokat a hirdetések szövegében.

Egy hirdetés esetén egyetlen alkalommal lehetőség van a Hirdetés szerkesztésére az Álláskínáló felhasználói felületéről is. Ebben az esetben a hirdetés inaktívvá válik addig, amíg a MÉDIA INDEX EGYESÜLET egy munkatársa jóvá nem hagyta a módosított hirdetést.

4. A Fejvadász rendszer használata és az álláskínáló kötelezettségei

Az Álláskínáló kötelezi magát arra, hogy a rendszerben rögzítendő álláshirdetésben kizárólag saját vagy munkaerő biztosításával megbízó szerződött partnere adatait közli. Az Álláskínáló a megrendelésével, hozzáférés igénylésével automatikusan hozzájárul, hogy megadott adatai a MÉDIA INDEX EGYESÜLET, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat MÉDIA INDEX EGYESÜLET és partnerei a szolgáltatás időtartama alatt, a megrendelt szolgáltatás teljesítésének keretében és céljából minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje.

Az Álláskínáló kijelenti, hogy amennyiben az álláshirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontaktszemély neve, e-mail címe), rendelkezik az érintett személy nyilvánosságra hozatalhoz szükséges hozzájárulásával.

Álláskínáló tudomásul veszi, hogy MÉDIA INDEX EGYESÜLET az Álláskínálót a regisztrációkor megadott felhasználónáv alapján azonosítja.

Az Álláskínáló felelős a regisztráció során megadott jelszó titokban tartásáért és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Az ennek elmulasztásból eredő kárért, illetve bármilyen egyéb hátrányért kizárólag az Álláskínáló a felelős. Az Álláskínáló jogosult a saját felhasználói fiókjába bejelentkezve, a Cégadatok menüpontban található jelszómódosítás funkció használatával a jelszavát megváltoztatni.

Álláskínáló nem jogosult a hirdetési felületet vagy annak egy részét harmadik személynek átruházni, vagy átengedni; a MÉDIA INDEX EGYESÜLET Fejvadász rendszerében kizárólag a saját, vagy az adott hirdetésben meghatározott állást kínáló ügyfele hirdetéseit jogosult megjelentetni. A hirdetés-átruházási tilalom - a jogszabályi keretek között - megfelelően irányadó arra az esetre is, ha az Álláskínáló a MÉDIA INDEX EGYESÜLET szolgáltatását akár saját maga, akár a saját érdekében más útján, azonos, vagy hasonló szolgáltatásokkal együtt hirdeti és/vagy értékesíti (csomagértékesítés). Az Álláskínáló nem ruházhatja át, illetőleg nem engedheti át harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás jelszavát, illetve a jelen szerződés által keletkezett adatbázis-hozzáférési lehetőségét sem.

MÉDIA INDEX EGYESÜLET az Álláskínáló nevét és – az Álláskínáló külön kérésére - annak logóját is, (akár együttesen, akár külön-külön is) a MÉDIA INDEX EGYESÜLET Fejvadász rendszerében, valamint ehhez kapcsolódó valamennyi kommunikációjában (ideértve többek között a reklámot, hirdetést is), valamint a nyomtatott, elektronikus, vagy egyéb médiumok, reklámhordozók útján, mint referenciát - más szerződött partnereivel együtt, vagy egymagában - megjelenítheti, illetve arra hivatkozhat. Álláskínáló kérésére azonban a logóját csak akkor használja fel, ha azt Álláskínáló elektronikus formában (jó minőségű JPG, GIF, vagy más formátumban) a rendelkezésére bocsátja. Az Álláskínáló a logó megjelenítésével, illetve nevének referenciaként való hivatkozásával kapcsolatban semmilyen díjazásra nem tarthat igényt.

5. Megrendelés teljesítése

A MÉDIA INDEX EGYESÜLET vállalja, hogy a megrendelt hirdetéseket és egyéb szolgáltatásokat az adott körülmények között a lehető legjobb technikai kivitelben és minőségben jeleníti (jelenteti) meg, illetőleg nyújtja. A MÉDIA INDEX EGYESÜLET vállalja, hogy amikortól tudomást szerez róla, hogy az Álláshirdető kifizette a hirdetés ellenértékét (bankszámlakivonata alapján vagy az Álláshirdető által küldött bizonylat alapján), két munkanapon belül közzéteszi a kifizetett hirdetést és azt oldalán a közzétételt követő legtöbb 28 napig vagy a jelentkezési határidő lejártáig elérhetővé teszi.

A megrendelt és kifizetett szolgáltatások teljesítését az Álláskínáló a megrendeléstől számított egy hónapon belül kérheti. A szolgáltatás teljesítésétől a MÉDIA INDEX EGYESÜLET elállhat, ha a megrendelés és a megrendelés teljesítésének megkezdése közötti időszakban a szolgáltatás ellenértékét az Álláskínáló nem egyenlítette ki és az ennek befizetésére megszabott, a számlán feltüntetett fizetési határidőt a megrendelő túllépte.

A MÉDIA INDEX EGYESÜLET minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel biztosítja az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát. Nem vállal azonban felelősséget az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, továbbá azért a kárért, amely működési körén kívül eső elháríthatatlan külső okból származik, és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza. Ilyennek minősül különösen a sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.. Ezekben az esetekben a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartamával, de azzal, hogy amennyiben a teljesítésre az adott munkanapon már nincs lehetőség, arra automatikusan a következő munkanapon, illetőleg munkanaptól kezdődően kerül sor.

A MÉDIA INDEX EGYESÜLET-t a megjelentetett álláshirdetés sikertelensége miatt nem terhelheti felelősség.

A MÉDIA INDEX EGYESÜLET megtagadhatja a hirdetés megjelentetését, közzétételét, vagy bármikor törölheti a már megjelent hirdetést:

A hirdetés megjelenítésének a fenti okokból történő megtagadása esetén a MÉDIA INDEX EGYESÜLET NEM KÖTELES VISSZAUTALNI az időközben esetlegesen kifizetett hirdetési díjat.

A MÉDIA INDEX EGYESÜLET fenntartja magának a jogot, hogy egy már megrendelt, illetve visszaigazolt hirdetést a fenti feltételek hiánya, illetőleg fennállása esetén, a megrendelést következmények nélkül visszamondja, vagy annak a fenti rendelkezéseknek megfelelő módosítását kérje. Ha módosítás nem történik meg, vagy arra az Álláskínálónak nincs lehetősége, MÉDIA INDEX EGYESÜLET jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a hirdetés megjelentetését megtagadni, a már megjelent hirdetést törölni, az ahhoz való hozzáférést, illetve a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, valamint az Álláskínáló által okozott esetleges kárának megfizetését követelni.

A MÉDIA INDEX EGYESÜLET az Álláskínáló és harmadik személyekkel szemben nem felel a hirdetésnek az Álláskínáló érdekkörében, illetőleg hibájából felmerült okból történő eltávolítása, valamint a hirdetés közzétételének, vagy a hozzáférés MÉDIA INDEX EGYESÜLET általi megtagadása folytán keletkezett kárért, vagy bármely igényért.

A MÉDIA INDEX EGYESÜLET-t nem terheli kárfelelősség a hirdetésekben előforduló esetleges hibákért, valamint, a hirdetés megjelenésének adott időpontban a MÉDIA INDEX EGYESÜLET hibájából történt elmaradása miatt esetleg bekövetkező elmaradt haszonért.

6. Fizetési feltételek

A hirdetés díját a Honlapon közzétett mindenkori árjegyzék tartalmazza, amit a hirdetés feladása előtt közöl a MÉDIA INDEX EGYESÜLET.

Az Álláskínáló a szolgáltatások ellenértékét a MÉDIA INDEX EGYESÜLET által kiadott PRO FORMA számla alapján a RO50RNCB0106026582580001 számú, a Román Kereskedelmi Banknál (BCR) nyitott bankszámlájára történő átutalással köteles teljes egészében megfizetni a hirdetés feladását követő 5 munkanapon belül.

A MÉDIA INDEX EGYESÜLET csak az összeg bankszámlára történő beérkezése után vagy a kifizetést igazoló bizonylat e-mail-ben történő elküldése után hagyja jóvá az álláshirdetés megjelenítését a Fejvadász.ro oldalon.

A rendszerben rögzített álláshirdetésnek a megjelölt időtartam lejáratát megelőzően kezdeményezett törlése esetén Álláskínáló nem tarthat igényt az ellenérték időarányos részének visszatérítésére, illetőleg – ha a szolgáltatás díját még nem fizette meg - a már megrendelt, de töröltetett álláshirdetések díját teljes egészében tartozik megfizetni.

7. Árak

A Fejvadász.ro oldalon egy álláshirdetés (1 pozíció) hagyományos meghirdetése 28 lejbe kerül. A kiemelt hirdetések ára 49 lej. Az árak teljes árak, ugyanis a MÉDIA INDEX EGYESÜLET nem áfa-fizető.

MÉDIA INDEX EGYESÜLET fenntartja magának a jogot az árváltoztatásra, melyről az Álláskínáló a belépést megelőző, legfontosabb szabályokat összesítő listából, az új álláshirdetés feladásakor illetve a PRO FORMA számláról értesülhet.

8. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

MÉDIA INDEX EGYESÜLET jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az Álláskínálók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Álláskínálóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

A regisztrációs során személyes adatok megadását nem kérjük.

Általános adatvédelmi elveinkről itt tájékozódhat.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. 05. 25.